Aktualności

KLAUZULA INFORMACYJNA - REKRUTACJA 2019/2020                                                                Łódź, dnia 16.07.2019 r.

Administrator
Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich
im. Wł. Grabskiego w Łodzi

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO)

informujemy, że: 

 1. Administratorem danych osobowych ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych) jest Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w Łodzi.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych pod adresem: inspektor_rodo@zseth.elodz.edu.pl.
 3. Dane osobowe ucznia oraz jego rodziców (opiekunów prawych) są przetwarzane w celach wynikających
  z przepisów prawa a zawłaszcza ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty, ustawy o systemie informacji oświatowej oraz aktów prawnych wydanych na podstawie tych ustaw, w tym zwłaszcza dla zapewnienia uczniowi nauki w Zespole Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w Łodzi, dokumentowania jej przebiegu, realizowania praw i obowiązków ucznia wynikających z przepisów prawa, przy czym podstawę przetwarzania danych osobowych na gruncie RODO stanowią przede wszystkim art. 6 ust. 1 lit. c, e i f oraz art. 9 ust. 2 lit. g tego rozporządzenia; niekiedy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Kamilę Niewiadomską dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w Łodzi, może być dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych uzyskiwana na zasadach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit.
  a w związku z art. 7 RODO.
 4. Odbiorcą danych osobowych mogą być:
        a) organy władzy publicznej i podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa;
        b) uprawnione podmioty dostarczające usługi obsługi informatycznej lub prawnej na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych;
        c) podmioty organizujące olimpiady, konkursy i inne wydarzenia edukacyjne, w których uczeń bierze udział.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej, a gdyby miało się to odbywać, pozostanie zgodne z zasadami wynikającymi z RODO.
 6. Dane zgromadzone w związku z nauczaniem w Zespole Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich
  im. Wł. Grabskiego w Łodzi będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa.
 7. Uczniowi lub jego rodzicom (opiekunom prawnym) przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, a także prawo do żądania  ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 8. Uczniowi lub jego rodzicom (opiekunom prawnym) przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu, którego realizacja uzależniona jest od spełnienia kryteriów wynikających z art. 21 RODO, osobom tym również przysługuje prawo do przenoszenia danych, ale jego realizacja zależy od spełnienia warunków określonych w art. 20 RODO.
 9. W Zespole Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w Łodzi; nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, co oznacza, że żadne decyzje dotyczące ucznia, jego rodziców (opiekunów prawnych) nie zapadają wyłącznie automatycznie oraz że nie buduje się żadnych profili tych osób.
 10. Jeśli przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa możliwe jest wniesienie skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie danych ucznia oraz jego rodziców (opiekunów prawnych) jest obowiązkowe wówczas, gdy wynika to wprost z przepisów ustaw, o których wyżej mowa lub rozporządzeń wydanych na ich podstawie, w pozostałym zakresie nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym realizację praw
  i obowiązków ucznia Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w Łodzi.

                                                              Zapoznałam się/zapoznałem się z treścią powyższej informacji

                                                                       …………………………………..……………………

                                                                        /data i podpis rodziców/opiekunów prawnych/


KOMUNIKAT

Informuję, iż na mocy uchwały nr VII/243/19 Rady Miejskiej  w Łodzi, z dniem 1 września 2019 roku przekształca się Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich um. Wł. Grabskiego w Łodzi przy ul. Drewnowskiej 171 poprzez dodanie drugiej lokalizacji prowadzenia zajęć w budynku przy al. 1 Maja 89 w Łodzi.

W związku z powyższym od 1 września 2019 roku w budynku przy al. 1 Maja 89 prowadzone będą zajęcia w dwóch zawodach, tj.: technik ekonomista oraz technik eksploatacji portów i terminali.

Jednocześnie informuję, iż rozpoczęcie roku odbędzie się w dniu 2 września w głównym budynku, przy ul. Drewnowskiej 171. Szczegółowe informacje odnośnie godziny zostaną przekazane w późniejszym terminie.

                                                                                Dyrektor ZSETH w Łodzi

                                                                               mgr Kamila Niewiadomska


ZAPRASZAMY

Technik eksploatacji portów i terminali – dlaczego warto uczyć się w tym kierunku?

LOGISTYKA PRZYSZŁOŚCIĄ

Polskie porty lotnicze w Warszawie, Katowicach, Krakowie czy Gdańsku odprawiają każdego roku po kilka milionów osób. Lotniska stały się czymś więcej niż „poczekalniami” dla podróżnych. Są niczym tętniące życiem „miasta”, które funkcjonują na pełnych obrotach przez 24 godziny na dobę. Aby jednak lotnisko mogło pracować z tak wysoką intensywnością, wymaga odpowiednio wykwalifikowanej obsługi między innymi ze strony techników eksploatacji portów i terminali. To profesja dla osób lubiących pracę pełną wyzwań, w której nie ma miejsca na nudę czy rutynę.

ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI

Technik eksploatacji portów i terminali to zawód należący do jednej z najdynamiczniej rozwijających się obecnie branż, czyli transportowo-logistycznej. Do głównych zadań technika eksploatacji portów i terminali należy między innymi organizowanie prac z zakresu transportu podróżnych po terminalach i lotnisku. Osoba wykonująca ten zawód nadzoruje również procesy dotyczące magazynowania, ewidencjonowania i załadunku lub przeładunku towarów i cargo. Nie można również zapomnieć o pracach pomocniczych przy obsłudze samolotów i pojazdów obsługi naziemnej.

PERSPEKTYWY I SZANSE NA ROZWÓJ

Oprócz pracy i zadań opisanych w powyższym akapicie, osoby z wykształceniem technika eksploatacji portów i terminali mają również otwartą drogę do zawodów takich jak steward czy stewardessa, a także studiów z zakresu zarządzania w transporcie lotniczym czy budową lotnisk. Nic nie stoi również na przeszkodzie, aby technicy eksploatacji portów i terminali szukali pracy w służbach mundurowych, na przykład w wojsku.

Zawód ten należy do grupy tak zwanych eurozawodów – posiadając takie wykształcenie, można szukać pracy zarówno w Polsce, jak i w portach lotniczych w całej Europie. Wysokiej klasy specjaliści w zawodzie technika eksploatacji portów i terminali mogą liczyć na wysokie zarobki.


Jeśli masz problem, o którym trudno jest ci mówić otwarcie, wejdź na stronę skrzynka zaufania.


UWAGA!

Nabór na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych odbywa się we wszystkich kierunkach kształcenia:

 • technik ekonomista
 • technik hotelarstwa
 • technik organizacji turystyki
 • technik eksploatacji portów i terminali

 

Szanowni Państwo!

Prosimy o przekazanie 1% podatku na Miejski Szkolny Związek Sportowy w Łodzi, KRS 0000401965 z dopiskiem: „Dla Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w Łodzi. Jak co roku, pozyskane fundusze przeznaczymy na doposażenie bazy sportowej w naszej szkole. Państwa dzieci będą mogły uczyć się i bawić w coraz nowocześniejszym otoczeniu.

Dziękujemy za zrozumienie i wsparcie naszego projektu!


Działające od 1990 roku Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole zrzesza 91 łódzkich placówek oświatowych, w tym naszą szkołę oraz 108 członków indywidualnych. Jednym z ważniejszych statutowych działań Stowarzyszenia jest finansowanie stypendiów dla wybitnie uzdolnionych uczniów z województwa łódzkiego oraz nagród dla nauczycieli innowatorów. Stowarzyszenie udziela także szkołom finansowych dotacji na zakup środków dydaktycznych, sprzętu komputerowego i multimedialnego, realizację różnorodnych szkolnych i międzyszkolnych konkursów, projektów i wszelkich inicjatyw, służących wszechstronnemu rozwojowi uczniów.

W ramach swojej działalności Stowarzyszenie prowadzi także Bursę Szkolną, organizuje cyklicznie akcję „Cegiełka” wspierającą Fundusz Pomocy Szkole oraz realizuje projekty finansowane z funduszy unijnych.

Wszystkie działania są dokumentowane na stronie internetowej Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole www.lsps.pl

Akcje Oddawania Krwi w roku szkolnym 2017/2018

19-09-2017
W tym roku szkolnym na terenie ZSETH odbędą się cztery Akcje Oddawania Krwi: - 27 września 2017 - 29 listopada 2017 - 12 lutego 2018 - 12 kwietnia 2018 Wszystkie Akcje odbędą (...)

Gratulacje od Pani Prezydent Hanny Zdanowskiej!

11-09-2017
Miło jest nam poinformować, że nasza szkoła została wyróżniona listem gratulacyjnym od władz miasta za bardzo dobre wyniki uzyskane przez uczniów podczas egzamin&oacu (...)

Złota odznaka

09-06-2017
domyślna miniaturka newsa, szary prostokąt
ZŁOTA ODZNAKA W dniu 9 czerwca 2017 roku – w Dniu Księgowego, w gmachu Teatru Nowego w Łodzi odbyły się jubileuszowe uroczystości z okazji 110-lecia istnienia ruchu zawodowe (...)

Mistrz Edukacji

08-06-2017
domyślna miniaturka newsa, szary prostokąt
MISTRZ EDUKACJI W dniu 8 czerwca 2017 roku w Muzeum Miasta Łodzi podczas uroczystości XXXI Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji w roku szkolnym 2016/2017 i XX-lecia Ł&oacut (...)

List Ministra Edukacji Narodowej

23-05-2017
domyślna miniaturka newsa, szary prostokąt
List Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców, w którym minister Anna Zalewska informuje o aktualnym stanie wprowadzania zmian w systemie edukacji.

Kolejny sukces!

28-04-2017
miniaturka kolejny-sukces
Miło nam poinformować, że nasza szkoła otrzymała brązowy order za zajęcie trzeciego miejsca wśród najlepszych techników w Łodzi według najnowszego rankingu szkó (...)

Komunikat

01-01-2017
domyślna miniaturka newsa, szary prostokąt
Od dnia 01 stycznia 2017 roku opłaty za wystawienie duplikatu dokumentu przyjmowane są wyłącznie poprzez dokonanie wpłatna konto: 80 1560 0013 2025 0000 2336 0001- duplikat legitym (...)