Aktualności

KLAUZULA INFORMACYJNA - REKRUTACJA 2019/2020                                                                Łódź, dnia 16.07.2019 r.

Administrator
Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich
im. Wł. Grabskiego w Łodzi

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO)

informujemy, że: 

 1. Administratorem danych osobowych ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych) jest Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w Łodzi.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych pod adresem: inspektor_rodo@zseth.elodz.edu.pl.
 3. Dane osobowe ucznia oraz jego rodziców (opiekunów prawych) są przetwarzane w celach wynikających
  z przepisów prawa a zawłaszcza ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty, ustawy o systemie informacji oświatowej oraz aktów prawnych wydanych na podstawie tych ustaw, w tym zwłaszcza dla zapewnienia uczniowi nauki w Zespole Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w Łodzi, dokumentowania jej przebiegu, realizowania praw i obowiązków ucznia wynikających z przepisów prawa, przy czym podstawę przetwarzania danych osobowych na gruncie RODO stanowią przede wszystkim art. 6 ust. 1 lit. c, e i f oraz art. 9 ust. 2 lit. g tego rozporządzenia; niekiedy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Kamilę Niewiadomską dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w Łodzi, może być dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych uzyskiwana na zasadach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit.
  a w związku z art. 7 RODO.
 4. Odbiorcą danych osobowych mogą być:
        a) organy władzy publicznej i podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa;
        b) uprawnione podmioty dostarczające usługi obsługi informatycznej lub prawnej na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych;
        c) podmioty organizujące olimpiady, konkursy i inne wydarzenia edukacyjne, w których uczeń bierze udział.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej, a gdyby miało się to odbywać, pozostanie zgodne z zasadami wynikającymi z RODO.
 6. Dane zgromadzone w związku z nauczaniem w Zespole Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich
  im. Wł. Grabskiego w Łodzi będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa.
 7. Uczniowi lub jego rodzicom (opiekunom prawnym) przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, a także prawo do żądania  ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 8. Uczniowi lub jego rodzicom (opiekunom prawnym) przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu, którego realizacja uzależniona jest od spełnienia kryteriów wynikających z art. 21 RODO, osobom tym również przysługuje prawo do przenoszenia danych, ale jego realizacja zależy od spełnienia warunków określonych w art. 20 RODO.
 9. W Zespole Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w Łodzi; nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, co oznacza, że żadne decyzje dotyczące ucznia, jego rodziców (opiekunów prawnych) nie zapadają wyłącznie automatycznie oraz że nie buduje się żadnych profili tych osób.
 10. Jeśli przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa możliwe jest wniesienie skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie danych ucznia oraz jego rodziców (opiekunów prawnych) jest obowiązkowe wówczas, gdy wynika to wprost z przepisów ustaw, o których wyżej mowa lub rozporządzeń wydanych na ich podstawie, w pozostałym zakresie nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym realizację praw
  i obowiązków ucznia Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w Łodzi.

                                                              Zapoznałam się/zapoznałem się z treścią powyższej informacji

                                                                       …………………………………..……………………

                                                                        /data i podpis rodziców/opiekunów prawnych/


KOMUNIKAT

Informuję, iż na mocy uchwały nr VII/243/19 Rady Miejskiej  w Łodzi, z dniem 1 września 2019 roku przekształca się Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich um. Wł. Grabskiego w Łodzi przy ul. Drewnowskiej 171 poprzez dodanie drugiej lokalizacji prowadzenia zajęć w budynku przy al. 1 Maja 89 w Łodzi.

W związku z powyższym od 1 września 2019 roku w budynku przy al. 1 Maja 89 prowadzone będą zajęcia w dwóch zawodach, tj.: technik ekonomista oraz technik eksploatacji portów i terminali.

Jednocześnie informuję, iż rozpoczęcie roku odbędzie się w dniu 2 września w głównym budynku, przy ul. Drewnowskiej 171. Szczegółowe informacje odnośnie godziny zostaną przekazane w późniejszym terminie.

                                                                                Dyrektor ZSETH w Łodzi

                                                                               mgr Kamila Niewiadomska


ZAPRASZAMY

Technik eksploatacji portów i terminali – dlaczego warto uczyć się w tym kierunku?

LOGISTYKA PRZYSZŁOŚCIĄ

Polskie porty lotnicze w Warszawie, Katowicach, Krakowie czy Gdańsku odprawiają każdego roku po kilka milionów osób. Lotniska stały się czymś więcej niż „poczekalniami” dla podróżnych. Są niczym tętniące życiem „miasta”, które funkcjonują na pełnych obrotach przez 24 godziny na dobę. Aby jednak lotnisko mogło pracować z tak wysoką intensywnością, wymaga odpowiednio wykwalifikowanej obsługi między innymi ze strony techników eksploatacji portów i terminali. To profesja dla osób lubiących pracę pełną wyzwań, w której nie ma miejsca na nudę czy rutynę.

ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI

Technik eksploatacji portów i terminali to zawód należący do jednej z najdynamiczniej rozwijających się obecnie branż, czyli transportowo-logistycznej. Do głównych zadań technika eksploatacji portów i terminali należy między innymi organizowanie prac z zakresu transportu podróżnych po terminalach i lotnisku. Osoba wykonująca ten zawód nadzoruje również procesy dotyczące magazynowania, ewidencjonowania i załadunku lub przeładunku towarów i cargo. Nie można również zapomnieć o pracach pomocniczych przy obsłudze samolotów i pojazdów obsługi naziemnej.

PERSPEKTYWY I SZANSE NA ROZWÓJ

Oprócz pracy i zadań opisanych w powyższym akapicie, osoby z wykształceniem technika eksploatacji portów i terminali mają również otwartą drogę do zawodów takich jak steward czy stewardessa, a także studiów z zakresu zarządzania w transporcie lotniczym czy budową lotnisk. Nic nie stoi również na przeszkodzie, aby technicy eksploatacji portów i terminali szukali pracy w służbach mundurowych, na przykład w wojsku.

Zawód ten należy do grupy tak zwanych eurozawodów – posiadając takie wykształcenie, można szukać pracy zarówno w Polsce, jak i w portach lotniczych w całej Europie. Wysokiej klasy specjaliści w zawodzie technika eksploatacji portów i terminali mogą liczyć na wysokie zarobki.


Jeśli masz problem, o którym trudno jest ci mówić otwarcie, wejdź na stronę skrzynka zaufania.


UWAGA!

Nabór na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych odbywa się we wszystkich kierunkach kształcenia:

 • technik ekonomista
 • technik hotelarstwa
 • technik organizacji turystyki
 • technik eksploatacji portów i terminali

 

Szanowni Państwo!

Prosimy o przekazanie 1% podatku na Miejski Szkolny Związek Sportowy w Łodzi, KRS 0000401965 z dopiskiem: „Dla Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w Łodzi. Jak co roku, pozyskane fundusze przeznaczymy na doposażenie bazy sportowej w naszej szkole. Państwa dzieci będą mogły uczyć się i bawić w coraz nowocześniejszym otoczeniu.

Dziękujemy za zrozumienie i wsparcie naszego projektu!


Działające od 1990 roku Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole zrzesza 91 łódzkich placówek oświatowych, w tym naszą szkołę oraz 108 członków indywidualnych. Jednym z ważniejszych statutowych działań Stowarzyszenia jest finansowanie stypendiów dla wybitnie uzdolnionych uczniów z województwa łódzkiego oraz nagród dla nauczycieli innowatorów. Stowarzyszenie udziela także szkołom finansowych dotacji na zakup środków dydaktycznych, sprzętu komputerowego i multimedialnego, realizację różnorodnych szkolnych i międzyszkolnych konkursów, projektów i wszelkich inicjatyw, służących wszechstronnemu rozwojowi uczniów.

W ramach swojej działalności Stowarzyszenie prowadzi także Bursę Szkolną, organizuje cyklicznie akcję „Cegiełka” wspierającą Fundusz Pomocy Szkole oraz realizuje projekty finansowane z funduszy unijnych.

Wszystkie działania są dokumentowane na stronie internetowej Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole www.lsps.pl

Ochrona danych osobowych - rekrutacja

15-07-2019
domyślna miniaturka newsa, szary prostokąt
AdministratorZespół Szkół Ekonomiczno-Turysytczno-Hotelarskichim. Wł. Grabskiego w Łodzi KLAUZULA INFORMACYJNA NA PODSTAWIE RODO Na podstawie rozporządzenia Parlame (...)

Nauczyciel na medal

20-10-2018
domyślna miniaturka newsa, szary prostokąt
List od redaktora naczelnego „Dziennika Łódzkiego” Kochani GŁOSUJEMY! Zgłoszonych zostało trzech nauczycieli z Naszej Szkoły - pani Ewa Gudowicz, pani Agn (...)

Wolontariat FIFA U20

09-10-2018
miniaturka wolontariat-fifa-u20
Urząd Miasta Łodzi we współpracy z Polskim Związkiem Piłki Nożnej prowadzi nabór wolontariuszy na Mistrzostw Świata w piłce nożnej U-20, które się odbędą w Łod (...)

Akcje Oddawania Krwi w roku szkolnym 2018/2019

27-09-2018
W tym roku szkolnym na terenie naszej szkoły odbędą się cztery Akcje Oddawania Krwi:- 8 października 2018- 18 grudnia 2018- 7 marca 2019- 5 czerwca 2019.Wszystkie Akcje odbędą się (...)

Pan Cogito odwiedza bibliotekę

23-09-2018
miniaturka pan-cogito-odwiedza-biblioteke
Nasza szkoła przystąpiła do projektu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi „Pan Cogito odwiedza bibliotekę”. Projek (...)

Gratulacje od Pani Prezydent Hanny Zdanowskiej!

05-09-2018
domyślna miniaturka newsa, szary prostokąt
Miło jest nam poinformować, że nasza szkoła została wyróżniona listem gratulacyjnym od władz miasta za najlepsze wyniki uzyskane w Łodzi przez uczniów podczas egzamin (...)

IV Akcja Oddawania Krwi

07-05-2018
domyślna miniaturka newsa, szary prostokąt
12 czerwca 2018 roku na terenie naszej szkoły odbędzie się kolejna, ostatnia już w tym roku szkolnym, Akcja Oddawania Krwi. Serdecznie zachęcamy wszystkich do udziału. Pamiętaj! K (...)

Kolejny sukces!

30-04-2018
miniaturka kolejny-sukces1
Miło nam poinformować, że nasza szkoła otrzymała srebrny order za zajęcie drugiego miejsca wśród najlepszych techników w Łodzi według najnowszego rankingu szkó (...)

Kolejne szkolenia klasy patronackiej

18-12-2017
W naszej nowo otwartej pracowni hotelarskiej Hotelu andel’s odbyły się kolejne dwa szkolenia klasy patronackiej. Pierwsze z nich, 18 grudnia 2017 roku, przeprowadziły pracown (...)