Dokumenty

Dokumenty wymagane przy przyjęciu do szkoły

  • świadectwo ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej
  • zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty
  • trzy fotografie
  • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do nauki w wybranym zawodzie w przypadku ubiegania się o przyjęcie do technikum. Skierowania do lekarza medycyny pracy wydaje sekretariat uczniowski.

Placówki służby zdrowia, w których możesz wykonać badania