Ochrona danych osobowych

 

Administrator
Zespół Szkół Ekonomiczno-
Turysytczno-Hotelarskich
im. Wł. Grabskiego w Łodzi

KLAUZULA INFORMACYJNA NA PODSTAWIE RODO

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO)

informujemy, że: 

 1. Administratorem danych osobowych ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych) jest Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w Łodzi;
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych pod adresem: inspektor_rodo@zseth.elodz.edu.pl;
 3. Dane osobowe ucznia oraz jego rodziców (opiekunów prawych) są przetwarzane w celach wynikających z przepisów prawa a zawłaszcza ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty, ustawy o systemie informacji oświatowej oraz aktów prawnych wydanych na podstawie tych ustaw, w tym zwłaszcza dla zapewnienia uczniowi nauki w Zespole Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w Łodzi, dokumentowania jej przebiegu, realizowania praw i obowiązków ucznia wynikających z przepisów prawa, przy czym podstawę przetwarzania danych osobowych na gruncie RODO stanowią przede wszystkim art. 6 ust. 1 lit. c, e i f oraz art. 9 ust. 2 lit. g tego rozporządzenia; niekiedy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Kamilę Niewiadomską dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w Łodzi, może być dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych uzyskiwana na zasadach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a w związku z art. 7 RODO;
 4. Odbiorcą danych osobowych mogą być:
        a) organy władzy publicznej i podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa;
        b) uprawnione podmioty dostarczające usługi obsługi informatycznej lub prawnej na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych;
        c) podmioty organizujące olimpiady, konkursy i inne wydarzenia edukacyjne, w których uczeń bierze udział.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej, a gdyby miało się to odbywać, pozostanie zgodne z zasadami wynikającymi z RODO;
 6. Dane zgromadzone w związku z nauczaniem w Zespole Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w Łodzi będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa;
 7. uczniowi lub jego rodzicom (opiekunom prawnym) przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, a także prawo do żądania  ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
 8. uczniowi lub jego rodzicom (opiekunom prawnym) prawo do wniesienia sprzeciwu, którego realizacja uzależniona jest od spełnienia kryteriów wynikających z art. 21 RODO, osobom tym przysługuje również prawo do przenoszenia danych, ale jego realizacja zależy od spełnienia warunków określonych z art. 20 RODO;
 9. w Zespole Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w Łodzi; nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, co oznacza, że żadne decyzje dotyczące ucznia, jego rodziców (opiekunów prawnych) nie zapadają wyłącznie automatycznie oraz że nie buduje się żadnych profili tych osób;
 10. jeśli przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa możliwe jest wniesienie skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 11. podanie danych ucznia oraz jego rodziców (opiekunów prawnych) jest obowiązkowe wówczas, gdy wynika to wprost z przepisów ustaw, o których wyżej mowa lub rozporządzeń wydanych na ich podstawie, w pozostałym zakresie nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym realizację praw i obowiązków ucznia Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w Łodzi.

 

                                                                                                             Zapoznałam się/zapoznałem się z treścią powyższej informacji.

 

                                                                                                                      …………………………………..……………………

                                                                                                                        /data i podpis rodziców/opiekunów prawnych/


 

INFORMACJA o monitoringu

Administratorem monitoringu jest Pani mgr Kamila Niewiadomska z siedzibą w Zespole Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w Łodzi, kontakt: kontakt@zseth.elodz.edu.pl

Monitoring służy wyłącznie zapewnieniu bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochronie mienia, nagrań nie udostępnia się innym podmiotom, chyba że obowiązek taki wynika z przepisów prawa, są przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania.

 

DODATKOWE DOKUMENTY:

    informacja__przy_zatrudnieniu

   Informacja_o_przetwarzaniu_danych