Samorząd Uczniowski

 

W skład Prezydium Samorządu Uczniowskiego wchodzą:


przewodniczący Patryk Kotus - klasa IIIATT
za-ca przewodniczącego Wiktoria Mucha - klasa IIATT

za-ca przewodniczącego Sebastian Mazur – klasa III ATE

 

Opiekunami samorządu w roku szkolnym 2019/2020 są:


Pani Agnieszka Wojtczak

Pani Ewa Chmielewska-Krauze
Pan Krzysztof Brodziak
Pan Kamil Bień

 

 

Od roku szkolnego 2018/2019 działa Rada Wolontariatu, której przewodniczącą jest Katarzyna Żelazkowska z klasy IV ATT

Opiekunami Rady Wolontariatu w roku szkolnym 2019/2020 są:
Pani Agnieszka Wojtczak

Pani Ewa Chmielewska-Krauze
Pan Krzysztof Brodziak
Pan Kamil Bień

 


Zadania Samorządu Szkolnego

Plan pracy

Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2019/2020

Opiekunowie:

 1. Pani Agnieszka Wojtczak - koordynator
 2. Pan Krzysztof Brodziak
 3. Pan Kamil Bień
 4. Pani  Ewa Chmielewska-Krauze

Cele Samorządu Uczniowskiego:

 1. celem Samorządu Uczniowskiego jest kształtowanie samodzielnego i świadomego kierowania swoim postępowaniem, kształtowanie postawy, która prowadzi do identyfikowania się z celami i zadaniami społeczności szkolnej, uznania ich za własne, dążenie do ich realizacji z własnej inicjatywy i poczucia odpowiedzialności za nie,
 2. realizacja celów winna być połączona z dbałością o kształtowanie i rozwijanie patriotyzmu, dbanie o dobre imię szkoły, o jej honor, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji,
 3. w tym roku szkolnym szczególnie ważna jest koordynacja działań, by przedsięwzięcia samorządu konsolidowały społeczności uczące się w dwóch oddalonych od siebie 

Zadania Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2019/2020:

 1. organizowanie i zachęcanie całej społeczności uczniowskiej do należytego spełniania obowiązków szkolnych,
 2. rozwijanie zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych,
 3. organizowanie imprez o charakterze poważnym i rozrywkowym,
 4. ścisła współpraca z Dyrektorem szkoły i Radą Rodziców, w tym uczestniczenie w podejmowaniu decyzji dotyczących zarządzania szkołą (m.in. opinie SU),
 5. zapobieganie konfliktom i rozstrzyganie sporów między uczniami oraz między uczniami i nauczycielami,
 6. zapobieganie przemocy i agresji w szkole i poza szkołą.

Działania stałe:

 1. spotkania z przedstawicielami Samorządów Klasowych (1 raz w miesiącu),
 2. losowanie „Szkolnego szczęśliwego numerka”,
 3. sporządzanie dokumentacji z działalności szkolnej Samorządu Uczniowskiego,
 4. organizacja imprez szkolnych,
 5. działania podejmowane w odpowiedzi na propozycje współpracy w akcjach organizowanych przez różne instytucje na terenie miasta i gminy.

 

Praca Samorządu Uczniowskiego dotyczy pewnych kręgów tematycznych rozwijanych i realizowanych w ciągu całego roku. Są to następujące zagadnienia:

Rozwijanie samorządności:

 1. opracowanie  planu pracy Samorządu Uczniowskiego,
 2. stałe prowadzenie tablicy informacyjnej Samorządu Uczniowskiego,
 3. spotkanie z samorządami klasowymi, informacje o podejmowanych akcjach, zapoznanie ze Statutem Szkoły, Regulaminem Ucznia, Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania,
 4. udział w uroczystościach szkolnych – pomoc w ich organizowaniu i przeprowadzeniu,
 5. pomoc w przeprowadzeniu uroczystych apeli rozpoczynających i kończących rok szkolny oraz apeli porządkowych i okolicznościowych,
 6. systematyczne spotkania Rady Samorządu Uczniowskiego – planowanie, opracowywanie i organizowanie pracy,
 7. pomoc koleżeńska.

Akcje charytatywne we współpracy z Radą Wolontariatu:

 1. udział w akcjach charytatywnych wynikających z potrzeb,
 2. organizowanie zbiórki pieniędzy i rzeczy na potrzeby schroniska dla zwierząt,
 3. włączenie się do akcji „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”.

Kultura spędzania wolnego czasu – imprezy towarzyskie, szkolne lub środowiskowe:

 1. Mikołajki,
 2. Andrzejki,
 3. Dzień Dziecka,
 4. Pierwszy dzień wiosny,
 5. Targi Edukacyjne,
 6. Promocja Szkoły,

Obchody rocznic narodowych oraz uroczystości szkolnych:

 1. Dzień Edukacji Narodowej,
 2. Święto Niepodległości,
 3. Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
 4. Boże Narodzenie,
 5. Walentynki,
 6. Pierwszy Dzień wiosny,
 7. inne.

OKRES I – SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

Miesiąc

Termin

Działanie

Osoba odpowiedzialna

Wrzesień

02.09.2019

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

K. Brodziak

A. Wojtczak

09.2019

Spotkanie organizacyjne Samorządu

K. Brodziak

K. Bień

E. Krauze

A. Wojtczak**

09.09.2019

 

Kiermasz podręczników

K. Brodziak

K. Bień **

A. Wojtczak**

16.09.2019

Aktualizacja tablicy informacyjnej.

Temat: prezentacja kół zainteresowań, plan działań uczniowskich w I okresie.

E. Krauze

A. Wojtczak**

18.-20.09.2019

Obóz integracyjny – klasy pierwsze.

K. Brodziak

A. Wojtczak

Październik

03.10.2018

Spotkanie Samorządu Uczniowskiego – realizacja bieżących zadań.

K. Brodziak

K. Bień

E. Krauze

A. Wojtczak

08.10.2018

Aktualizacja tablicy informacyjnej.

Temat: Dzień Edukacji Narodowej.

E. Krauze

A. Wojtczak**

14.10.2019

Uroczystość związana z Dniem Edukacji Narodowej, ślubowanie klas pierwszych i podsumowaniem obozu integracyjnego.

K. Brodziak

E. Krauze

31.10.2019

Halloween.

Klasy wraz z wychowawcami*

Listopad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.11.2019

 

 

Spotkanie Samorządu Uczniowskiego – realizacja bieżących zadań.

K. Brodziak

K. Bień

E. Krauze

A. Wojtczak

05.11.2018

Aktualizacja tablicy informacyjnej.

Temat: Święto niepodległości.

E. Krauze

A. Wojtczak**

06.11. -09.11.2019

Pomoc w organizacji uroczystości z okazji Święta Niepodległości.

Obchody w ramach Tygodnia Książki.

K. Brodziak

E. Krauze

 

29.11.2019

Szkolne Andrzejki.

Klasy wraz z wychowawcami*

Grudzień

 

 

 

 

02.12.2019

Spotkanie Samorządu Uczniowskiego – realizacja bieżących zadań.

K. Brodziak

K. Bień

E. Krauze

A. Wojtczak

04.12.2018

Aktualizacja tablicy informacyjnej. Temat: Mikołajki.

E. Krauze

A. Wojtczak**

06.12.2018

Szkolne Mikołajki.

Klasy wraz z wychowawcami*

06.12.-21.12.2018

Akcja charytatywna. Zbiórka dla Domu małego dziecka przy ul. Lnianej 9.

Akcje indywidualne klas.

E. Krauze

A. Wojtczak

K. Bień

Rada wolontariatu

20.12.2019

Szkolny opłatek – wigilie klasowe. Pomoc w organizacji przedstawienia wigilijnego.

Klasy wraz z wychowawcami*

Styczeń

03.01.2018

Spotkanie Samorządu Uczniowskiego – ustalenie planu pracy na II okres.

K. Brodziak

K. Bień

A. Wojtczak

E. Krauze

Wg ustaleń z Dyrekcją

Apel podsumowujący wyniki nauczania w I okresie.

 

K. Brodziak

E. Krauze

A. Wojtczak