url niezgodny z rzeczywistym dostepem Dokumenty - Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystyczno - Hotelarskich im. Władysława Grabskiego w Łodzi

Dokumenty

Statut ZSETH w Łodzi

Koncepcja pracy szkoły

Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły 2018/2019

Procedury

 1. Procedura usprawiedliwiania nieobecności ucznia niepełnoletniego;
 2. Procedura usprawiedliwiania nieobecności ucznia pełnoletniego;
 3. Procedura zwalniania uczniów niepełnoletnich z zajęć edukacyjnych;
 4. Procedura zwalniania uczniów pełnoletnich z zajęć edukacyjnych;
 5. Procedura zwalniania ucznia z zajęć wychowania fizycznego;
 6. Procedura dokumentowania kontaktów z rodzicami;
 7. Procedura udzielania pomocy doraźnej uczniom;
 8. Procedura postępowania z uczniem, który uległ wypadkowi;
 9. Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku w szkole;
 10. Procedura postępowania w przypadku uniemożliwiania prowadzenia lekcji;
 11. Procedura postępowania nauczycieli i metody współpracy z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci oraz młodzieży przestępczością i demoralizacją;
 12. Procedura postępowania w przypadku naruszenia godności nauczyciela lub innego pracownika szkoły;
 13. Procedura postępowania w przypadku kradzieży;
 14. Procedura postępowania w przypadku dewastacji mienia szkolnego lub cudzej własności;
 15. Procedura postępowania wobec ucznia, którego stan wskazuje na spożycie przez niego alkoholu lub środków odurzających;
 16. Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk;
 17. Procedura postępowania wobec ucznia stosującego przemoc fizyczną lub psychiczną wobec innych uczniów;
 18. Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk;
 19. Procedura postępowania nauczyciela wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego;
 20. Procedura postępowania wobec ucznia – sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa;
 21. Wewnętrzna procedura antydyskryminacyjna;
 22. Procedura postępowania w przypadku ewakuacji;
 23. Procedura postępowania w przypadku zamachu terrorystycznego
 24. Procedura postępowania w przypadku zagrożenia katastrofą budowlaną;

            Wniosek do postępowania antydyskryminacyjnego

Regulaminy

 1. Regulamin bezpieczeństwa i higieny pracy;
 2. Regulamin ucznia i słuchacza;
 3. Regulamin ubioru i wyglądu ucznia i słuchacza;
 4. Regulamin dyżurów nauczycieli;
 5. Regulamin pełnienia opieki nad uczniami;
 6. Regulamin dziennika elektronicznego Librus;
 7. Regulamin Rady Pedagogicznej;
 8. Regulamin Samorządu Uczniowskiego;
 9. Regulamin wycieczek szkolnych;
 10. Regulamin sali gimnastycznej;
 11. Regulamin porządkowy szatni wf;
 12. Regulamin korzystania z siłowni;
 13. Regulamin korzystania z urządzeń sportowych;
 14. Regulamin porządkowy szatni;
 15. Regulamin korzystania z szafek;
 16. Regulamin wycieczek
 17. Regulamin praktyk technik ekonomista
 18. Regulamin praktyk technik hotelarstwa
 19. Regulamin praktyk technik eksploatacji portów i terminali
 20. Regulamin praktyk technik obsługi turystycznej
 21. Regulamin wejścia osoby obcej

Zarządzenie Dyrektora w sprawie organizacji roku szkolnego 2018/2019