Dokumenty

Statut ZSETH w Łodzi

Koncepcja pracy szkoły

Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły 2018/2019

Procedur

 1. Procedura zwalniania uczniów pełnoletnich z zajęć edukacyjnych;
 2. Procedura zwalniania ucznia z zajęć wychowania fizycznego;
 3. Procedura dokumentowania kontaktów z rodzicami;
 4. Procedura udzielania pomocy doraźnej uczniom;
 5. Procedura postępowania z uczniem, który uległ wypadkowi;
 6. Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku w szkole;
 7. Procedura postępowania w przypadku uniemożliwiania prowadzenia lekcji;
 8. Procedura postępowania nauczycieli i metody współpracy z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci oraz młodzieży przestępczością i demoralizacją;
 9. Procedura postępowania w przypadku naruszenia godności nauczyciela lub innego pracownika szkoły;
 10. Procedura postępowania w przypadku kradzieży;
 11. Procedura postępowania w przypadku dewastacji mienia szkolnego lub cudzej własności;
 12. Procedura postępowania wobec ucznia, którego stan wskazuje na spożycie przez niego alkoholu lub środków odurzających;
 13. Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk;
 14. Procedura postępowania wobec ucznia stosującego przemoc fizyczną lub psychiczną wobec innych uczniów;
 15. Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk;
 16. Procedura postępowania nauczyciela wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego;
 17. Procedura postępowania wobec ucznia – sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa;
 18. Wewnętrzna procedura antydyskryminacyjna;
 19. Procedura postępowania w przypadku ewakuacji;
 20. Procedura postępowania w przypadku zamachu terrorystycznego
 21. Procedura postępowania w przypadku zagrożenia katastrofą budowlaną;

            Wniosek do postępowania antydyskryminacyjnego

Regulaminy

 1. Regulamin bezpieczeństwa i higieny pracy;
 2. Regulamin ucznia i słuchacza;
 3. Regulamin ubioru i wyglądu ucznia i słuchacza;
 4. Regulamin dyżurów nauczycieli;
 5. Regulamin pełnienia opieki nad uczniami;
 6. Regulamin dziennika elektronicznego Librus;
 7. Regulamin Rady Pedagogicznej;
 8. Regulamin Samorządu Uczniowskiego;
 9. Regulamin wycieczek szkolnych;
 10. Regulamin sali gimnastycznej;
 11. Regulamin porządkowy szatni wf;
 12. Regulamin korzystania z siłowni;
 13. Regulamin korzystania z urządzeń sportowych;
 14. Regulamin porządkowy szatni;
 15. Regulamin korzystania z szafek;
 16. Regulamin wycieczek
 17. Regulamin praktyk technik ekonomista
 18. Regulamin praktyk technik hotelarstwa
 19. Regulamin praktyk technik eksploatacji portów i terminali
 20. Regulamin praktyk technik obsługi turystycznej
 21. Regulamin wejścia osoby obcej

PROCEUDURY 2019-2020

1.  PROCEDURA USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI UCZNIA NIEPEŁNOLETNIEGO

2. PROCEDURA USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI UCZNIA PEŁNOLETNIEGO