Dokumenty

 

Statut ZSETH 2019 Technikum 

Statut ZSETH 2019 Szkoła Policealna

Koncepcja pracy szkoły

Program wychowawczo-profilaktyczny

Zarządzenie dni wolne 2019-20

Procedury

1. PROCEDURA USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI UCZNIA NIEPEŁNOLETNIEGO
2. PROCEDURA USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI UCZNIA PEŁNOLETNIEGO
3. PROCEDURA ZWALNIANIA Z ZAJĘĆ UCZNIÓW NIEPEŁNOLETNICH
4. PROCEDURA ZWALNIANIA Z ZAJĘĆ UCZNIÓW PEŁNOLETNICH
5. PROCEDURA ZWALNIANIA UCZNIA Z ZAJĘĆ WF
6. PROCEDURA DOKUMENTOWANIA KONTAKTÓW Z RODZICAMI
7. PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY DORAŹNEJ UCZNIOM
8. PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z UCZNIEM KTÓRY ULEGŁ WYPADKOWI
9. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA WYPADKU W SZKOLE
10. PROCEDURA REAGOWANIA W PRZYPADKU PRÓBY SAMOBÓJCZEJ UCZNIA
11. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU UNIEMOŻLIWIANIA PROWADZENIA LEKCJI
12. PROCEDURA POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI I METODY WSPÓŁPRACY PRZY ZAGROŻENIU PRZESTĘPCZOŚCIĄ I DEMORALIZACJĄ
13. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NARUSZENIA GODNOŚCI NAUCZYCIELA
14. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU KRADZIEŻY
15. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU DEWASTACJI MIENIA
16. PROCEDURA POSTĘPOWANIA WOBEC UCZNIA KTÓREGO STAN WSKAZUJE NA SPOŻYCIE ALKOHOLU LUB ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH
17. PROCEDURA POSTĘPOWANIA GDY NAUCZYCIEL ZNAJDUJE W SZKOLE SUBSTANCJĘ PRZYPOMINAJĄCĄ NARKOTYK
18. PROCEDURA POSTĘPOWANIA WOBEC UCZNIA STOSUJĄCEGO PRZEMOC FIZYCZNĄ LUB PSYCHICZNĄ WOBEC INNYCH UCZNIÓW
19. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA ŻE UCZEŃ MA NARKOTYK
20. PROCEDURA POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELA WOBEC UCZNIA OFIARY CZYNU KARALNEGO
21. PROCEDURA POSTĘPOWANIA WOBEC UCZNIA SPRAWCY CZYNU KARALNEGO
22. WEWNĘTRZNA PROCEDURA ANTYDYSKRYMINACYJNA
23. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU OGŁOSZENIA ALARMU W SZKOLE
23.1. PROCEDURA EWAKUACJI SCHEMATY
24. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAMACHU TERRORYSTYCZNEGO
25. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA KATASTROFĄ BUDOWLANĄ
26. PROCEDURA OCENY PRACY NAUCZYCIELI

            Wniosek do postępowania antydyskryminacyjnego

Regulaminy

1. REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
2. REGULAMIN UCZNIA I SŁUCHACZA
3. REGULAMIN UBIORU I WYGLĄDU UCZNIA
4. REGULAMIN DYŻURÓW
5. REGULAMIN PEŁNIENIA PRZEZ NAUCZYCIELI OPIEKI NAD UCZNIAMI
6. REGULAMIN FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO
7. REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ
8. REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
9.  REGULAMIN OCENY PRACY NAUCZYCIELA
10. REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKU MOTYWACYJNEGO NAUCZYCIELOM
11. REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD NAUCZYCIELOM
12. REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD PRACOWNIKOM PEDAGOGICZNYM
13. REGULAMIN PRZYZNAWANIA ZAPOMOGI ZDROWOTNEJ
14. REGULAMIN SALI GIMNASTYCZNEJ
15. REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZATNI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
16. REGULAMIN SIŁOWNI SZKOLNEJ
17. REGULAMIN KORZYSTANIA Z URZĄDZEŃ SPORTOWYCH
18. REGULAMIN PORZĄDKOWY W SZATNI
19. REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZAFEK
20. REGULAMIN WEJŚCIA OSOBY OBCEJ
21. REGULAMIN WYBORÓW DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
22. REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH
23. REGULAMIN MONITORINGU WIZYJNEGO
24. REGULAMIN STUDNIÓWKI
25. REGULAMIN SŁUŻBOWEJ POCZTY E-MAIL
26. REGULAMIN ZASAD WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA